ข่าวประชาสัมพันธ์

 สถิติปฐมวัย  server โรงเรียน ....OK

 สถิติปฐมวัย  server ส่วนกลาง...OK

เอกสารดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

 สารสนเทศทางการศึกษาแห่งชาติ (สำหรับผู้บริหาร)

 รายงานจำนวนนักเรียน จำนวนคาดการเข้าเรียน  แยกแต่ละจังหวัด ่รวมถึงสถิติต่างๆ

 

ระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย