ข่าวประชาสัมพันธ์

โครการ พัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ 1/2562

กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ :  

     ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารบุคคล      £ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม :  นายเจษบดินทร์ เสือคำ

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง   

1.  หลักการและเหตุผล

        ในการทำงานระบบเสียงตามสายของโรงเรียนนั้น  อุปกรณ์ในการทำงานหรือการบริหารงานจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งาน  เพื่อให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ 

       งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์   และพร้อมที่จะให้บริการกับครูและนักเรียนเพื่อการกระจายข่าวสาร   ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียน  

และช่วยส่งเสริมให้การทำงานของบุคลกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  วัตถุประสงค์  

     เพื่อให้บริการข่าวสาร , ประกาศประขาสัมพันธ์ ,แจ้งเตือนเวลา  กิจกรรม

     เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

     นักเรียนได้ฝึกทักษะ พูด เรียนรู้รูปแบบการจัดรายการเสียงตามสาย

     สร้างภาพลักษณ์  และบรรยากาศรื่นรทณ์ ที่ดีต่อโรงเรียน

    

download เอกสารโครงการนี้