ข่าวประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน 4 ส่วน

แผนและโครงการ ที่ดำเนินงานไปแล้ว ปีการศึกษา 2561

แผนและโครงการ ดำเนินการ ปีการศึกษา 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวาระการประชุุมผู้ปกครอง 1/2562