ข่าวประชาสัมพันธ์

จากแนวคิดการจัดกิจกรรมโฮมรูมโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่าการจัด Homeroom นั้นควรเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เสมือนบ้าน คือ ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเหมือนเป็นสมาชิก ครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิต การสํารวจตัวเอง การประเมินตนเอง และครูยังสามารถใหนักเรียนได้รับความรู้ข้อมูลทางด้านการศึกษา อาชีพ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในประเทศรวมทั้งระดับโลกอีกด้วย 

 

 

ครูและนักเรียนได้รับอะไร หลังจากจัด Home Room

 

1. ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน เช็คนักเรียนในห้องเรียน มีนักเรียนคนใดที่ขาดเรียนไป เพราะสาเหตุอะไร ติดตามดูแลนักเรียน ทำหน้าที่เชื่อมโยงบ้านและโรงเรียนให้ใกล้ชิด

2. จัดกิจกรรมในลักษณะเกม ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ กิจกรรมที่สนุกจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปได้

3. ชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติตนในห้องเรียน กำหนดข้อปฏิบัติร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียน

4. ติดตามผลการส่งงานของนักเรียน หากมีนักเรียนที่ส่งล่าช้า หรือไม่ส่งงาน จะต้องติดตามนักเรียนคนนั้นถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

5. อบรมเรื่องการเตรียมตัวก่อนสอบ แนะนำนักเรียนว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร เช็คตารางส่งงาน ผลคะแนน เพื่อบอกให้นักเรียนที่ส่งงานไม่ครบ ตามงานส่งให้ครบ

6. ติดตามผลสอบของนักเรียน ดูแลนักเรียนที่ผลการเรียนอ่อนลง ไม่ตำหนิหรือดุ แต่ให้กำลังใจนักเรียน แนะนำให้คำปรึกษา และให้คำชมกับนักเรียนที่ทำดีแล้ว

7. ตรวจระเบียบวินัย เครื่องแต่งกาย ทรงผม ตรวจความสะอาดของโรงเรียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ชี้แจงการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วมให้ทราบล่วงหน้า เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนทราบและเตรียมตัวในการจัดงาน

9. แนะแนวคุณธรรมในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องเรียนและในชีวิตประจำวัน เช่น

  • การเคารพผู้มีพระคุณ เคารพสถานที่ ฯลฯ

  • การปลูกฝังค่านิยม ความรักและความห่วงแหนในความมั่นคงปลอดภัย อิสรภาพ และเอกราชของชาติ ความจงรักภักดี เคารพยึดมั่นถือมั่นด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดทูนชาติ เคารพธงชาติ เพลงชาติ เลือมใสในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมีระเบียบวินัยในตนเอง เคารพกฎระเบียบ กฎหมายของบ้านเมือง สร้างความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความสามัคคี เสียสละ อดทน มัธยัสถ์ ขยันหมั่นเพียร กตัญญูกตเวที

10. การบริการสังคมและชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส

11. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น บันทึกรักการอ่าน อ่านหนังสือนอกเวลา เป็นต้น

12. สร้างความกล้าในสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่น การยกตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลในการแข่งขัน มาเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ไอเดียในการสร้างสรรค์งาน และมีพื้นที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำ

 

ภาพ : shutterstock.com
 
กิจกรรม Home Room เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน และยังเป็นอีกกิจกรรมที่ครูจะได้แนะแนวเรื่องการศึกษา แจ้งรายละเอียดการเรียน รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนอีกด้วย แล้วกิจกรรม Home Room ของครูที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง