ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ประเภทบริหาร

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 บริหาร Executive

ประเภทอำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 ผู้อำนวยการ Director
2 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) Director(Finance and Accounting)
3 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ) Director(Legal Affairs)

ประเภทวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 นักวิชาการพาณิชย์ Trade Officer
2 นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
3 นิติกร Legal Officer
4 นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
7 นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
8 นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
10 นักวิชาการเผยแพร่ Dissemination Technical Officer
11 นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer

ประเภททั่วไป

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ Trade Personnel
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
3 เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
4 เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
5 นายช่างศิลป์ Graphic Designer

ระดับตำแหน่ง

ลำดับที่ ชื่อระดับตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 ระดับต้น Primary Level
2 ระดับสูง Higher Level
3 ระดับทรงคุณวุฒิ Advisory Level
4 ระดับเชี่ยวชาญ Expert Level
5 ระดับชำนาญการพิเศษ Senior Professional Level
6 ระดับชำนาญการ Professional Level
7 ระดับปฏิบัติการ Practitioner Level
8 ระดับทักษะพิเศษ Highly Skilled Level
9 ระดับอาวุโส Senior Level
10 ระดับชำนาญงาน Experienced Level
11 ระดับปฏิบัติงาน Operational Level

<ตัวอย่างการระบุตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ โปรดคลิกที่นี่ !>

=ที่มา จากเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.=