ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

หน่วย ชื่อหน่วย สาระสำคัญ
1

งานบ้าน

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
2

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 2
3 อาหารและโภชนาการ

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3

4 งานเกษตร

เลี้ยงปลาสวยงาม 6 กลุ่ม

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 4

5 งานช่าง

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 5

6 เทคโนโลยีและงานประดิษฐ์

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 6

เฉลยแบบทดสอบ หน่วย 6

7 งานธุรกิจ

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 7

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 7

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 8

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 8

9 คอมพิวเตอร์

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 9

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 9

10 งานอาชีพ

แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 10

เฉลยแบบทดสอบ หน่วย 10

  แบบสอบถามครูประภาส

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

คะแนนสอบปลายภาคเรียน

    บันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 2
  บันทึกคะแนนภาคเรียนที่่ 1 ปี 2560 บันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

ดูผลคะแนนนักเรียน

เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน)

 
ไฟล์ประกอบ
 แบบทดสอบ-หน่วยที่ 1 งานบ้าน
 แบบทดสอบ-หน่วยที่ 5 งานช่าง
 แบบทดสอบ-หน่วยที่ 4 งานเกษตร
 แบบทดสอบ-หน่วยที่ 3 อาหารและโภชนาการ
 แบบทดสอบ-หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 เฉลย-ข้อสอบปลายภาคการงาน ป.6 1-2559