ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. http://designtechnology.ipst.ac.th/category/media-study/learning-object/

คำอธิบาย: Learning Object เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2. http://designtechnology.ipst.ac.th/category/media-study/learning-object/

คำอธิบาย: Learning Object เรื่อง กลไก

3. https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc

คำอธิบาย: เว็บจำลองการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเบื้องต้น

4. https://www.youtube.com/watch?v=OfruyxDhHKY

คำอธิบาย: วีดิทัศน์อบรมครูการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

5. https://www.youtube.com/watch?v=r_8IX-F4ubI 

คำอธิบาย: ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้า

6. http://designtechnology.ipst.ac.th/

คำอธิบาย: คู่มือการใช้หลักสูตรสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)