ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน

ปัญหา 
 • ต้องการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียน
 • และให้นักเรียนนั่งตามแผนผังที่นั่ง
 • เหมือนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กยังไงไม่รู้
 • แต่เหตุผลมีทำเช่นนี้ ได้แก่
  • ต้องการฝึกความมีระเบียบวินัย
  • ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และรับผิดชอบเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
  • ต้องการให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • แบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ
  • กลุ่มเก่ง คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 25% ของคนทั้งหมด
  • กลุ่มอ่อน คือผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด 25% ของคนทั้งหมดซึ่งเท่ากับกลุ่มเก่ง
  • ส่วนกลุ่มปานกลางจะมี 50% ของคนทั้งหมด

ตัวอย่างการจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนจัดตาม
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(เก่ง - อ่อน) 


(การแยกเพศ  ขอเสนอแนะให้แยกกรณีมีความจำเป็นเท่านั้น
โดยในภาวะปกติให้ใช้เฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)
 • บันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาที่สอน (เช่น คณิตศาสตร์) / ทั้งหมด
 • (เรียงเพศชาย  เพศหญิง  ในแต่ละห้อง)
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (จำแนกตามเพศ)  ในแต่ละห้อง
 • คำนวณหาจำนวนกลุ่มในแต่ละห้อง  (จำนวนคน/จำนวนคนต่อกลุ่ม)
  • โดยส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มละ  4 - 5  คน
  • บางครั้งอาจใช้กลุ่มละ  2  คน
  • ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  หรือศักยภาพของนักเรียน
 • เรียงกลุ่มแต่ละห้อง  โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับกลุ่ม  (จำแนกตามเพศ)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • คนทึ่เหลือจัดตามความเหมาะสม
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หรือ
  • จากนั้นเรียงลำดับของกลุ่ม  ในแต่ละห้อง  คัดลอกข้อมูลลงแผนผังที่นั่ง
แบบที่  1
  แบบที่  2 
 
-ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก- 

ห้องเรียนครูบ๋อม (ครูเจ้าปัญหา)