ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม ... รูปภาพ 1
 
สิทธิใช้งานเฉพาะครูเท่านั้น 
กรุณาสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
 
หัวเรื่อง และคำสำคัญ
คู่มือครู, คณิตศาสตร์ ป.1
ประเภท
Text
ลิขสิทธิ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
วันที่เสร็จ
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
ผู้แต่ง หรือ เจ้าของผลงาน
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.1
กลุ่มเป้าหมาย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551